Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.accubestellen.nl.

Accubestellen is ingeschreven in het Handelsregister KvK Rotterdam onder nummer 24445713. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Accubestellen.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Accubestellen.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Accubestellen.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Accubestellen.nl garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Accubestellen.nl hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Accubestellen.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Accubestellen.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Accubestellen.nl niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Accubestellen.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accubestellen.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accubestellen.nl is het niet toegestaan links naar sites van Accubestellen.nl weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Accubestellen.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Accubestellen.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Accubestellen.nl en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Accubestellen.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. De informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Accubestellen.nl of aan u wordt gezonden;
  4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. Misbruik van deze website;
  6. Verlies van gegevens;
  7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Accubestellen.nl.

Wijzigingen

Accubestellen.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright Accubestellen.nl.

 

Onze 10 best verkochte producten

Zonnesysteem boot
Zonnesysteem camper
Accu voor zonnepanelen
Solar accu's AGM
Semi-tractie accu's
Koelen 12V/24V
Zuivere sinus omvormers
Semi-tractie accu's
12V 15 ampere acculader
Hoogwerker accu's